Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

037/ 6905 111

O nemocnici

Zdravotníci zo Zlatých Moraviec si prevzali cenu primátora mesta

6.6.2019

Zamestnanci Nemocnice Zlaté Moravce, člen skupiny AGEL, a zdravotníci z miestneho regiónu sa zúčastnili odovzdávaní ocenení zo strany primátora mesta. Ide o najvýznamnejšie uznanie na miestnej úrovni pre ľudí, aktivistov, dobrovoľníkov, ktorí vo svojom voľnom čase prispievajú k rozvoju Zlatých Moraviec, alebo celoživotnými zásluhami usilujú v ich prospech.

Za celoživotný prínos v oblasti zdravotníctva a dlhoročnú prácu o pacienta si z rúk viceprimátora mesta Ing. Mareka Holuba prevzala ocenenie infektologička MUDr. Alena Šimková. Po ukončení štúdia na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave istý čas žila a pracovala v Žiline. Absolvovala atestáciu z vnútorného lekárstva a kvalifikačnú atestáciu z odboru prenosné choroby. Svoju mladosť venovala infekčnému oddeleniu zlatomoraveckej nemocnici. V nej nepretržite pracovala ako sekundárna lekárka, zástupca primára a primárka oddelenia a neskôr ako uznávaná a vyhľadávaná lekárka infekčnej ambulancie. Počas svojej lekárskej praxe publikovala články v odborných infektologických časopisoch a aktívne sa zúčasťňovala vzdelávacích odborných podujatí na miestnej, krajskej, celoštátnej a medzinárodnej úrovni. V spolupráci so Slovenskou akadémiou vied svoju prácu zameranú o epidemii Q-horúčky v obci Jedľové Kostoľany prezentovala až v ďalekej japonskej Osake. Jej nezameniteľný charakter sa mnohým kolegom, priateľom ale predovšetkým pacienom vryl hlboko do pamäte a ich srdca. 

MUDr. Ninu Horniakovú mesto Zlaté Moravce ocenilo za dlhoročnú obetavú, svedomitú a citlivú prácu v starostlivosti o pacienta, za kvalifikované odborné vedomosti, profesionálny, zodpovedný a korektný prístup k práci. Po ukončení vysokoškolského štúdia rodáčka z Turca istú dobu pracovala v martinskej fakultnej nemocnici, neskôr sa rozhodla žiť a pracovať v Zlatých Moravciach. Do nemocnice nastúpila pred viac ako dvomi desaťročiami kde pracuje dodnes ako vedúca lekárka oddelenia rádiológie a ako námestníčka riaditeľa pre úsek liečebno-preventívnej starostlivosti. Svoje odborné znalosti z oblasti medicíny a manažérske schopnosti z pozície poverenej riaditeľky využila aj v časoch keď nemocnica, ako príspevková organizácia mesta, riešila otázku existencie a stabilizácie. Svoj voľný čas venuje prioritne rodine a mestu ako členka Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej pri Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach.

Ďakovným listom za mimoriadny prínos a celoživotné zásluhy mesto ocenilo námestníčku riaditeľa pre úsek ošetrovateľskej starostlivosti Mgr. Martu Rebovú. Absolventka strednej zdravotníckej školy začala ako mladá sestra pracovať na tunajšom detskom oddelení. Usilovnou prácou sa vypracovala do rôznych vedúcich funkcií, pracovala ako staničná a vrchná sestra oddelenia. V roku 2005 bola riaditeľom ustanovená do funkcie námestníčky, kde pôsobí dodnes. Úspešne absolvovala špecializáciu v odbore Manažment ošetrovateľstva, štúdium diplomovanej všeobecnej sestry a vysokoškolské vzdelanie v odbore Ošetrovateľstvo. Pre kvalifikované odborné vedomosti a zodpovedným a korektným prístupom k práci je u kolegov a študentov stredných škôl uznávaná. 

Pri príležitosti životného jubilea, za celoživotné zásluhy a dlhoročnú aktívnu prácu v poskytovaní zdravotnej starostlivosti mesto ocenilo lekára chirurgického oddelenia traumatológa MUDr. Andreja Krauska. Mesto Zlaté Moravce vyzdvihlo jeho profesionálny  prístup, vysokú odbornosť, praktické skúsenosti a ľudský prístup k pacientom a ku kolegom. V nemocnici pôsobí od roku 1984 kde nastúpil ako mladý absolvent lekárskej fakulty v Martine. Počas pôsobenia na oddelení získal dlhoročné skúsenosti, ktoré zúročil vo svojej práci. Venuje  sa najmä  traumatologickej  operatíve, ktorá  ho napĺňa najviac. Voľný čas venuje svojej rodine a športu.

Cenu primátora za aktívnu dobrovoľnícku činnosť v oblasti zdravotníctva ako aj za dlhoročnú obetavú a svedomitú prácu v zdravotníctve získala sestra chirurgického oddelenia a ortopedickej ambulancie nemocnice Mgr. Emília Šranková. Ukončila vysokoškolské vzdelania v odbore Ošetrovateľstvo. Od roku 1995 sa ako členka miestneho spolku Slovenského červeného kríža v Sľažanoch aktívne angažuje v rôznych voľnočasových aktivitách. Je lektorkou pre ošetrovateľské kurzy na okresnej úrovni, poslankyňou obecného zastupiteľstva Obce Sľažany, členkou pracovnej skupiny a aktívnym zamestnancom nemocnice pri vytváraní ošetrovateľských štandardov. Zúčastňuje sa pri organizovaní Dňa narcisov a odberu krvi v mieste bydliska, hliadok mladých zdravotníkov a mladých záchranárov na okresnej úrovni a učí zásady podania prvej pomoci.

Z rúk viceprimátora mesta si ďakovný list prevzala sestra Eva Pacalajová, ktorá svoju profesijnú prax začínala vo vytúžených detských jasliach. Prešla rôznymi typmi odborných a obvodných ambulancií ako aj lôžkovým oddelením. Aktuálne od roku 2006 pracuje ako špecializovaná diabetologická sestra v ambulancii pre diabetes a poruchy látkovej premeny a výživy. Mesto vyzdvihlo jej dlhoročnú obetavú činnosť v Regionálnej komore sestier a pôrodných asistentiek v Zlatých Moravciach a aktívnu prácu v Základnej organizácii Zväzu diabetikov Slovenska v  Zlatých Moravciach, ktorého je zakladateľkou. Jej hlavnou verejnoprospešnou aktivitou je edukácia pacientov o problematike diabetu, o diéte, prepočte inzulínových jednotiek, o používaní inzulínového pera, pumpy, či glukometra. Aktívne publikuje odborné články a členom svojho klubu ako aj širokej laickej i odbornej verejnosti prednáša na regionálnej, okresnej i celoslovenskej úrovni. 

Posledným oceneným zdravotníkom bola sestra psychiatrickej ambulancie Zuzana Sopková. Dcére tatranského horského vodcu a zdravotnej sestry primátor mesta prejavil uznanie a vďaku za obetavú, činorodú a aktívnu činnosť v Regionálnej komore sestier a pôrodných asistentiek a osvetu laickej a odbornej verejnosti. Stredoškolské vzdelanie si doplnila špecializáciou Ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii, certigikátom z biofeedbacku a neurofeedbacku. Zuzana Sopková prešla viacerými druhmi odborných zdravotných zariadení od Tatier cez stredné Slovensko až k Zlatým Moravciam. Je spoluzakladateľkou občianskeho združenia Asociácia sestier a pacientov ASAP a je spoluzakladateľkou edukačnej brožúry Ako sa postarať o bezvládneho človeka. V rámci osvety organizuje edukačné prednášky určené laickej a odbornej verejnosti na miestnych, okresných a regionálny seminároch, ako aj celoslovenských konferenciách. Svojimi príspevkami aktívne edukuje čitateľov odborného časopisu Sestra.

„Prácu všetkých zamestnancov nemocnice si ceníme, obzvlášť zdravotníckych pracovníkov. Ich povolanie je častokrát psychicky a fyzicky veľmi náročné a neoceniteľné predovšetkým vtedy, keď pri záchrane ľudského života nasadzujú ten svoj. Sme vďační, že s ich pomocou nemocnica a povedomie o nej v očiach občanov napreduje. Do ďalšieho života im želáme pevné zdravie a  veľa síl pri zdolávaní úloh, ktoré prináša ich poslanie,“ reagoval na ocenenia zdravotníkov Mgr. Miroslav Jaška, MPH, predseda predstavenstva Nemocnice Zlaté Moravce.  

Odovzdávanie sa konalo v komornej atmosféra v obradnej sieni mesta Zlaté Moravce. Sprievodným podujatím bol kultúrny program detí Základnej umeleckej školy a slávnostné príhovory. Prítomných zdravotníkov a hostí privítal zástupca primátora mesta Ing. Marek Holub a predsedníčka Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej pri Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach a členka predstavenstva nemocnice Ing. Marta Eckhardtová, MPH.

Späť