Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

037/ 6905 111

Pracoviská

Ambulancia pohotovostnej služby pre dospelých - (APS)

Ordinačné hodiny, prevádzková doba

Pondelok: 16:00 - 22:00
Utorok: 16:00 - 22:00
Streda: 16:00 - 22:00
Štvrtok: 16:00 - 22:00
Piatok: 16:00 - 22:00
Sobota: 07:00 - 22:00
Nedeľa: 07:00 - 22:00

Zdravotná starostlivosť ambulantnej pohotovostnej služby (APS) je poskytovaná pri náhlej zmene zdravotného stavu osobe, ktorý bezprostredne neohrozuje jej život, alebo bezprostredne neohrozuje niektorú zo základných životných funkcií.

Je nevyhnutné, aby každý pacient pri akejkoľvek zmene zdravotného stavu zvážil, či ide o takú závažnú zmenu stavu, ktorá si vyžaduje návštevu ambulantnej pohotovostnej služby alebo privolanie posádky rýchlej zdravotnej pomoci (RZP), rýchlej lekárskej pomoci (RLP), respektíve ošetrenie na urgentnom príjme v nemocnici. Alebo ide o zmenu zdravotného stavu pacienta, ktorá svojou závažnosťou nevyžaduje bezodkladné poskytnutie zdravotnej starostlivosti a počká na vyšetrenie u svojho obvodného lekára počas jeho riadnych ordinačných hodín. 

Pri vážnom ohrození pacienta na živote, pri zlyhávaní niektorých zákadných životných funkcií, respektíve pri náhlom zhoršení zdravotného stavu, ktorý si vyžaduje neodkladné ošetrenie, je nutné volať na číslo integrovaného záchranného systému 112, respektíve záchrannej zdravotnej služby 155. 

V súvislosti so zmenou Zákona 576/2014 Z.z. o zdravotnej starostlivosti s účinnosťou od 1. novembra 2017 dochádza k zmenám úhrady za ambulantnú pohotovostnú službu (APS) a ústavnú pohotovostnú službu (ÚPS). 

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby (ÚPS) je výška úhrady poistenca, ak nie je oslobodený od povinnosti úhrady, v sume 10 eur. Ak poistenec navštívi poskytovateľa ústavnej pohotovostnej služby v čase medzi 16. a 22. hodinou v pracovných dňoch a v čase medzi 7. a 22. hodinou v dňoch pracovného pokoja v okrese územného obvodu, v ktorom sa neposkytuje ambulantná pohotovostná služba je výška úhrady 2 eurá.. Ak bol poistenec k poskytovateľovi ústavnej pohotovostnej služby odoslaný bezprostredne po návšteve ambulantnej pohotovostnej služby výška poplatku je 2 eurá.

Poistenec je v súlade so Zákonom č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti oslobodený od poplatku, ak mu bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v rámci:

  1. ambulantnej pohotovostnej služby (APS) v súvislosti s úrazom bezprostredne po jeho vzniku; to neplatí, ak úraz vznikol preukázateľne v dôsledku užitia alkoholu, inej návykovej látky alebo lieku užitého iným spôsobom, ako bolo odporučené lekárom,
  2. ústavnej pohotovostnej služby (ÚPS) v súvislosti s úrazom bezprostredne po jeho vzniku; to neplatí, ak úraz vznikol preukázateľne v dôsledku užitia alkoholu, inej návykovej látky alebo lieku užitého iným spôsobom, ako bolo odporučené lekárom,
  3. ústavnej pohotovostnej služby (ÚPS)  a poskytovanie zdravotnej starostlivosti trvalo viac ako dve hodiny,
  4. ambulantnej pohotovostnej služby (APS)  a následne bol poistenec prijatý do ústavnej starostlivosti,
  5. ústavnej pohotovostnej služby (ÚPS) a následne bol poistenec prijatý do ústavnej starostlivosti,
  6. je držiteľom minimálne Zlatej Jánskeho plakety,
  7. ambulantnej pohotovostnej služby (APS) alebo ústavnej pohotovostnej služby (ÚPS),  ak je poistenec maloletým dieťaťom a o poskytnutie zdravotnej starostlivosti žiada zariadenie, v ktorom je maloleté dieťa umiestnené, na základe rozhodnutia súdu alebo orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Pri poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti je výška úhrady poistenca - sprievodcu za jeden deň pobytu bez stravy vo výške 3,30 eur, ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady.

Kontakty:

037 6905 247
chirurgický pavilón, nadzemie vľavo (priestory ortopedickej ambulancie)

Personál:

Lekár
podľa schváleného rozpisu služieb

Sestra
podľa rozpisu služieb