Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

037/ 6905 111

O nemocnici

Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s.:

je nemocnica pavilónového typu osadená v peknom prostredí lesoparku. Na poli zdravotnej starostlivosti, ako člen Skupiny AGEL, pôsobí od 1.1.2017.

Základný rajón nemocnice tvorí prevažne obyvateľstvo okresu Zlaté Moravce s hraničnými obcami Nitry a Levíc s približne 45.000 obyvateľmi. Po zániku nemocnice v Novej Bani (31. 7. 2008)  Zlatomoravská nemocnica poskytuje zdravotnícke služby čiastočne i pre obyvateľov regiónu Nová Baňa.

Zdravotná starostlivosť je zabezpečovaná na súčasných 70 lôžkach lôžkových oddelení, tiež prostredníctvom nelôžkových tzv. SVaLZ-ových oddeleniach v kooperácii so špecializovanou ambulantnou starostlivosťou (ŠAS). Snahou vedenia nemocnice je neustále rozširovanie rozsahu činností poskytovanej zdravotnej starostlivosti, o čom svedčí aj skutočnosť, že od roku 2017 spektrum poskytovanej zdravotnej starostlivosti nemocnica rozšírila o lôžkové oddelenia (ODCH, FBLR) aj oddelenia v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti (JZS) napr. gynekológiu, ortopédiu. Zriadila tiež niekoľko nových špecializovaných ambulancií: ortopedickú ambulanciu, amb. diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy, poradňu chronických rán a stómií, amb. pneumológie a ftizeológie aj všeobecnú ambulanciu pre dospelých. Snahou vedenia bolo výsť v ústrety dobrovoľným darcom krvi , tak v roku 2020 zriadila odborové miesto, ktoré služi potrebám dobrovoľných darcov zo širokého okolia pravidelne 2x do mesiaca. V neposlednom rade Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s. upriamuje pozornosť aj na prevádzku MOM a vakcinačného miesta, ktoré boli zriadené počas doby pandémie coronavírusu.

Dôležitým faktom je tiež skutočnosť, že Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s. je v rámci krízového riadenia na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zaradená ako Subjekt hospodárskej mobilizácie. Znamená to, že v čase brannej pohotovosti štátu či počas stavu ohrozenia plní špecifické úlohy.

Z histórie nemocnice: 

Počiatky nemocnice siahajú hlboko do 19. storočia, kedy 16. novembra 1863 bola otvorená nemocnica v dome, ktorý patril župnej samospráve, v Chyzerovciach. V r. 1873 bola z Chyzeroviec presťahovaná do domu Lipovníckych. V tomto dome však nebolo dostatok miesta, bolo potrebné pomýšľať nad stavbou novej budovi nemocnice. Tú organizoval a zabezpečoval kráľovský lekársky radca Dr. Ľudovíta Benköa, medzi rokmi 1873-1875, kedy bola postavená prvá budova župnej nemocnice tekovskej župy. Budova s centrálnym schodiskom doteraz slúži pôvodnej funkcii (pozn. sídli v nej riaditeľstvo nemocnice), patrí k najvýznamnejším reprezentantom meštianskej architektúry z konca 19. storočia v Zlatých Moravciach. Je ovplyvnená dobovým romantickým a elektickým štýlom. Ďalšia dostavba sa konala o rok nesôr v r. 1976. Nemocnica mala 55 postelí, jej prvým riaditeľom bol Dr. Benedikt Lányi, ktorý sa spolu s rehoľnými sestrami ročne postaral o cca 400 pacientov. Nemocnicu riaditeľ Dr. Lányi  viedol 44 rokov.  Vymenovaním nového riaditeľa v r. 1920 MUDr. Eugena Vinczeho dochádza k rozvoju činnosti nemocnice budovaním operačnej sály, rádiológie, mikroskopu a inej prístrojovej techniky. Koncom 30. rokov 20. storočia dochádza k výstavbe nových pavilónov (interný, chirurgický, infekčný) a márnice, ktoré boli dané do užívania v rokoch 1943 a 1944. Po oslobodení Československa, v roku 1945, disponovala tromi oddeleniami a 180 lôžkami.

V rokoch 1945-1959 nemocnica rozšírila spektrum poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Vzniklo pôrodnícke oddelenie, ORL, detské, TBC, biochemické laboratórium, RTG pracovisko, stomatologická služba, bola vystavaná stará poliklinika (bývalý Mestský úrad). V rokoch 1960 - 1991 sa stáva "satelitným zariadením" OÚNZ Nitry. Vzniklo oddelenie klinickej biochémie, dostavali sa obvody, budova novej polikliniky, rozšírili sa priestory kotolne. Dostavala sa stanica rýchlej záchrannej služby a lôžkové ARO, boli vytvorené garáže a autodielňa. Vznikom okresného úradu národného zdravia (OÚNZ) sa zároveň porušilo viacoro oddelení zriadených v povojnovom období (ORL, infekčné, TBC). 1.1.1992 sa rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva nemocnica v Zlatých Moravciach od OÚNZ odčleňuje a osamostatňuje ako samostatný právny subjekt. V rokoch od 1. 1. 2003 do 31.12.2016 bola v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta ako príspevková organizácia Mesta Zlaté Moravce.