Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Pracoviská

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) je samostatným základným a interdisciplinárnym oddelením v systéme liečebno-preventívnej starostlivosti, ktoré poskytuje anestéziologickú, intenzívnu, resuscitačnú a ošetrovateľskú starostlivosť na 2 lôžkach. Chod oddelenia je zabezpečované 4 internými lekármi, 3 externými lekármi, 5 zdravotnými sestrami a 2 sanitármi. 

Pri poskytovaní liečebnej starostlivosti spolupracuje s operačnými a neoperačnými odbormi a zložkami spoločných vyšetrovacích a diagnostických zariadení.

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) má:

  • lôžkovú časť
    kde sú liečení a diagnostikovaní najťažšie chorí pacienti so zlyhávajúcimi alebo zlyhanými základnými životnými funkciami
  • anestéziologickú časť
    zabezpečuje bezbolestné vykonávanie diagnostických a liečebných výkonov operačnej a neoperačnej povahy. Obsahom anestéziologickej starostlivosti je predanestetické vyšetrenie, zhodnotenie, prípadne doplnenie predoperačných vyšetrení vzhľadom na plánovaný anestéziologický a operačný výkon, vlastná príprava a podanie anestézie, starostlivosť o chorého v priebehu anestézie, tak, aby sa počas liečebného alebo diagnostického výkonu zabránil, alebo minimalizoval výskyt možných komplikácií a súčasne sa vytvorili podmienky pre optimálny priebeh výkonu. Súčasťou je bezprostredná analgetická liečba s cieľom minimalizovať operačnú bolesť.

Oddelenie disponuje anestéziologickou ambulanciu, kde sú počas ambulantných hodín priebežne vykonávané anestéziologické predoperačné vyšetrenia, bez nutnosti včasného objednávania sa.


Návštevné hodiny:

pondelok – piatok 14:00 – 16:00
sobota, nedeľa, sviatky 14:00 – 16:00

Po návštevných hodinách sú návštevy na oddelení povolené iba po predošlom súhlase primára alebo službukonajúceho lekára.