Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

037/ 6905 111

Pacienti, návštevy, verejnosť

Úhrady za služby

Úhrada za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v zmysle Nariadenia vlády SR č. 722/2004 Z.z. v platnom znení a zákona č. 577/2004 Z.z. v platnom znení. Ak sa poistencovi poskytuje zdravotná starostlivosť plne uhrádzaná alebo čiastočne uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia.


Poistenec, ak nie je oslobodený od úhrady, uhrádza zákonom stanovené nasledovné služby:

A. Ambulantná pohotovostná služba (APS)

a) úhrada 2 EUR za poskytovanie APS v čase medzi 16. a 22. hodinou v pracovných dňoch a v čase medzi 7. a 22. hodinou v dňoch pracovného pokoja
b) úhrada 0 EUR, ak bol poistenec následne odoslaný k poskytovateľovi ÚPS

Od povinnosti uhradiť platbu podľa odstavca A. je poistenec oslobodený:

 • ak ide o poskytnutie zdravotnej starostlivosti v súvislosti s úrazom bezprostredne po jeho vzniku, to neplatí, ak úraz vznikol preukázateľne v dôsledku užitia alkoholu, inej návykovej látky, alebo lieku užitého iným spôsobom, ako bolo odporučené lekárom,
 • ak bol po poskytnutí PAPS následne prijatý do ústavnej starostlivosti,
 • ak je maloletým dieťaťom a o poskytnutie zdravotnej starostlivosti žiada zariadenie, v ktorom je maloleté dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu alebo orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

B. Ústavná pohotovostná služba (ÚPS)

 1.  úhrada 10 EUR za poskytovanie ÚPS
 2.  úhrada 2 EUR, ak bol poistenec k poskytovateľovi ÚPS odoslaný bezprostredne po poskytnutí APS

Od povinnosti uhradiť platbu podľa odstavca B. je poistenec oslobodený:

 • ak ide o poskytnutie zdravotnej starostlivosti v súvislosti s úrazom bezprostredne po jeho vzniku, to neplatí, ak úraz vznikol preukázateľne v dôsledku užitia alkoholu, inej návykovej látky, alebo lieku užitého iným spôsobom, ako bolo odporučené lekárom,
 • ak poskytovanie zdravotnej starostlivosti trvalo viac ako dve hodiny
 • ak bol následne prijatý do ústavnej starostlivosti,
 • ak je maloletým dieťaťom a o poskytnutie zdravotnej starostlivosti žiada zariadenie, v ktorom je maloleté dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu alebo orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • ak ide o nositeľa ocenenia minimálne Zlatej Janského plakety
 • ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti v súvislosti s tehotenstvom

C. Úhrada 3,30 EUR za pobyt sprievodcu pri poskytovaní ústavnej starostlivosti

Od povinnosti uhradiť platbu podľa odstavca C. je oslobodený poistenec:

 • do 3 rokov veku prijatý do ústavnej starostlivosti, ak jeho sprievodcom je jeho zákonný zástupca, opatrovník, poručník, iná fyzická osoba ako rodič, ktorá má maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v pestúnskej starostlivosti, alebo osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do starostlivosti,
 • do 18 rokov veku prijatý do ústavnej starostlivosti na onkologickú liečbu, ak jeho sprievodcom je jeho zákonný zástupca, opatrovník, poručník, iná fyzická osoba ako rodič, ktorá má maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v pestúnskej starostlivosti, alebo osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do starostlivosti,
 • dojčiaca matka prijatá do ústavnej starostlivosti, ak jej sprievodcom je dojča,
 • dojča prijaté do ústavnej starostlivosti, ak jeho sprievodcom je dojčiaca matka