Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

037/ 6905 111

O nemocnici

Informácie o vlastníkoch a vedení nemocnice

Všeobecné informácie o vlastníkoch a vedení spoločnosti Nemocnica AGEL Zlaté Moravce 

Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s. (ďalej len "Nemocnica alebo Spoločnosť") IČO: 50433946 bola ako súkromná akciová spoločnosť založená zakladateľskou listinou zo dňa 08.07.2016 Mestom Zlaté Moravce, IČO: 00308676, so sídlom Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce (ďalej len "Mesto") . Vznikla zápisom do Obchodného registra vedeného Okresným súdom Nitra dňa 05.08.2016 v Oddiele: Sa, Vložke číslo: 10512/N.  Základné imanie Nemocnice pozostáva z 25 akcií v listinnej podobe, ktoré sú akciami na meno s menovitou hodnotou jednej akcie tisíc eur (1.000,- EUR) (ďalej len „Akcie").

Mesto Zlaté Moravce ako minoritný akcionár sa na rozvoji Nemocnice rozhodlo spolupracovať so strategickým partnerom Nemocnice spoločnosťou AGEL SK a.s., IČO: 36658448 so sídlom Palisády 56, 811 06 Bratislava (ďalej len "AGEL SK"), založenou podľa práva Slovenskej republiky, a to na základe platnej Ackionárskej zmluvy. Na základe Zmluvy o kúpe cenných papierov nadobudla spol. AGEL SK 24 cenných papierov, čím sa AGEL SK a.s. stala majoritným akcionárom nemocnice. Nemocnica AGEL Zlaté Moravce je členom skupiny AGEL odo dňa 1.1.2017.     

Orgánmi spoločnosti sú: 

 • valné zhromaždenie,
 • predstavenstvo,
 • dozorná rada.

Valné zhromaždenie Spoločnosti

Je najvyšším orgánom Spoločnosti, ktoré tvoria všetci na ňom prítomní akcionári. Akcionármi sú:

 • AGEL SK a.s.  IČO: 36658448 so sídlom Palisády 56, 811 06 Bratislava, 
 • Mesto Zlaté Moravce, IČO: 00308676 so sídlom Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce.

Predstavenstvo

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Spoločnosti, ktorý riadi činnosť Spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo riadi činnosť Spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach, pokiaľ nie sú právnymi predpismi  a Stanovami Spoločnosti vyhradené do pôsobnosti iných orgánov Spoločnosti. Štatutárnym orgánom zapísaných v Obchodnom registri SR sú:

 • Mgr. Miroslav Jaška, MPH - predseda 
 • Ing. Michal Pišoja, MPH - podpredseda 
 • Ing. Marta Eckhardtová, MPH - člen 

Dozorná rada 

Je najvyšším kontrolným orgánom Spoločnosti. Dohlada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti. Členmi dozornej rady sú:

 • Ing. Marek Holub - predseda
 • MUDr. Marie Marsová, MBA - podpredseda
 • Mgr. Michal Zakarovský, MPH, MPH, LL.M. - člen
 • Mgr. Tomáš Lučkai, MPH - člen
 • MUDr. Jozef Hanzel - člen
 • ​Tatiana Havalová - člen