Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

Informácie o vlastníkoch a vedení nemocnice

Všeobecné informácie o vlastníkoch a vedení spoločnosti Nemocnica AGEL Zlaté Moravce 

Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s. (ďalej len "Nemocnica alebo Spoločnosť") IČO: 50433946 bola ako súkromná akciová spoločnosť založená zakladateľskou listinou zo dňa 08.07.2016 minoritným akcionárom, Mestom Zlaté Moravce, IČO: 00308676, so sídlom Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce (ďalej len "Mesto") . Vznikla zápisom do Obchodného registra vedeného Okresným súdom Nitra dňa 05.08.2016 v Oddiele: Sa, Vložke číslo: 10512/N.  Základné imanie Nemocnice pozostáva z 25 akcií v listinnej podobe, ktoré sú akciami na meno s menovitou hodnotou jednej akcie tisíc eur (1.000,- EUR) (ďalej len „Akcie").

Mesto sa na rozvoji Nemocnice rozhodlo spolupracovať so strategickým partnerom, spoločnosťou AGEL SK a.s., IČO: 36658448 so sídlom Palisády 56, 811 06 Bratislava (ďalej len "AGEL SK"), založenou podľa práva Slovenskej republiky, a to na základe platnej Ackionárskej zmluvy. Na základe Zmluvy o kúpe cenných papierov nadobudol AGEL SK 24 cenných papierov. Členom skupiny AGEL je odo dňa 1.1.2017    

Vedenie spoločnosti Nemocnica AGEL Zlaté Moravce 

Orgánmi spoločnosti sú: 

 • valné zhromaždenie,
 • predstavenstvo,
 • dozorná rada.
Valné zhromaždenie

Valné zhormaždenie Spoločnosti je najvyšším orgánom Spoločnosti, ktoré tvoria všetci na ňom prítomní akcionári. Akcionármi sú:

 • AGEL SK a.s.  IČO: 36658448 so sídlom Palisády 56, 811 06 Bratislava,
 • Mesto Zlaté Moravce IČO: 00308676, so sídlom Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 
Predstavenstvo

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Spoločnosti, ktorý riadi činnosť Spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo riadi činnosť Spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach, pokiaľ nie sú právnymi predpismi  a Stanovami Spoločnosti vyhradené do pôsobnosti iných orgánov Spoločnosti. Štatutárnym orgánom zapísaných v Obchodnom registri SR sú:

 • Mgr. Miroslav Jaška, MPH - predseda 
 • Ing. Michal Pišoja, MPH - podpredseda 
 • Ing. Marta Eckhardtová, MPH - člen 
Dozorná rada

Je najvyšším kontrolným orgánom Spoločnosti. Dohlada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti. Členmi dozornej rady sú:

 • Ing. Marek Holub - predseda 
 • MUDr. Marie Marsová, MBA - podpredseda
 • Mgr. Michal Zakarovský, MPH - člen
 • Mgr. Tomáš Lučkai - člen
 • MUDr. Jozef Hanzel - člen 
 • Tatiana Havalová - člen