Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

037/ 6905 111

Pacienti, návštevy, verejnosť

Informácie ako podať sťažnosť

Zákon č.9/2010 Z.z. - Zákon o sťažnostiach
upravuje postup pri podávaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických alebo právnických osôb.

Sťažnosťou je: 

 • podanie fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy,
 • poukázanie na konkrétne nedostatky, najmä porušenie právnych predpisov.

Podávanie sťažnosti (§ 5 zákona):

 • sťažnosť musí byť písomná,
 • sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu pobytu sťažovateľa a vlastnoručný podpis sťažovateľa. V prípade právnickej osoby musí sťažnosť obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať.
 • sťažnosť musí byť čitateľná, zrozumiteľná a musí z nej byť jednoznačné, proti komu smeruje,na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha.

Ak sťažnosť nemá požadované náležitosti, nie je zrozumiteľná, alebo sú na jej náležité vybavenie potrebné údaje, ktoré sa v sťažnosti neuvádzajú, je poverený pracovník povinný zabezpečiť ich doplnenie. Pokiaľ sťažovateľ na vyzvanie nepredloží písomné znenie sťažnosti, alebo nedoplní požadované údaje v stanovenom termíne (do 10 dní od vyzvania), vybavenie sťažností sa odloží. Sťažnosť, v ktorej sťažovateľ neuvedie svoje meno a adresu je anonymnou sťažnosťou a organizácia ju vybavuje len vtedy, keď obsahuje konkrétne údaje, ktoré nasvedčujú, že bol porušený právny predpis.

Sťažnosť je možné podať:

 • písomne poštou na adresu: Nemocnica AGEL Zlaté Moravce
                                               Ul. Bernolákova 4
                                               953 01  Zlaté Moravce
 • osobne na sekreteriáte nemocnice, 1.poschodie budovy riaditeľstva,
 • ​telefonicky: +421 376 905 231,
 • ​​faxom: +421 376 425 151,
 • e-mailom: sekretariat@nemocnicamoravce.sk.

V prípade podania sťažnosti telefonicky, formou faxu alebo e - mailom, ktorý nie je vybavený elektronickým podpisom, je prijímateľ bezodkladne povinný vyžiadať aj jej písomné znenie, ktoré bude doručené organizácii do 5 pracovných dní od obdržania výzvy sťažovateľom. Sťažnosť podaná na meno zamestnanca organizácie sa považuje za sťažnosť podanú na organizáciu.

Lehota na vybavenie sťažnosti: 

Naše zdravotné zariadenie sa snaží na sťažnosť reagovať v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 pracovných dní, pričom lehota začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia podnetu. 


Oznámenie o výsledku sťažnosti:    

 • sťažnosť je vybavená odoslaním písomného oznámenia výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi, 
 • v oznámení sa uvedie, či sťažnosť je opodstatnená, alebo neopodstatnená. Ak má sťažnosť viacero častí, oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti obsahuje výsledok prešetrenia každej z nich. Sťažnosť zložená z viacerých častí je vyhodnotená ako opodstatnená, ak aspoň jedna z jej častí je opodstatnená,
 • ak je sťažnosť opodstatnená, v oznámení sa uvedie, že orgánu verejnej správy, v ktorom sa sťažnosť prešetrovala, boli uložené povinnosti podľa § 19 ods. 1 písm. i).