Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

037/ 6905 111

Pacienti, návštevy, verejnosť

Informácie ako podať sťažnosť

Podávanie, riešenie a kontrolu vybavovania sťažností tak u fyzických ako aj právnických osôb upravuje Zákon o sťažnostiach č. 9/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej ako "Zákon"). Právom každého pacienta alebo jeho blízkych je vyjadriť svoju nespokojnosť formou Sťažnosti ak sa domnievajú, že sa porušilo ich právo pri poskytovaní Zdravotnej starostlivosti.

Sťažnosťou je: 

 • podanie fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá sa domáha ochrany svojich práv alebo práv blízkych osôb, o ktorých sa domnieva, že boli porušené zo strany poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
 • poukázanie na konkrétne nedostatky, najmä porušenie právnych predpisov.

Formy podávania sťažností:

Sťažnosť môže pacient alebo jeho blízky podať ústne alebo písomne v listinnej alebo elektronickej podobe:

 • písomne: poštou na adresu: Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s.
                                               Ul. Bernolákova 4
                                               953 01  Zlaté Moravce
 • písomne: osobne prostredníctvom zamestnancov oddelenia; alebo prostredníctvom sekreteriátu nemocnice, 1.poschodie budovy riaditeľstva, alebo prostredníctvom schránky „Poďakovania a podnety“ umiestnenej v prízemí budov lôžkových oddelení, 
 • ​telefonicky: +421 376 905 231,
 • elektronicky: prostredníctvom kontaktného formulára, alebo e-mailom: sekretariat@nzm.agel.sk.
 • anonymne: takáto sťažnosť je kvalifikovaná ako podnet na zlepšenie kvality služieb lebo neobsahuje všetky náležitosti sťažnosti.

Z podanej Sťažnosti musí byť zrejmé kto ju podal, v akej veci, prípadne akej osoby sa sťažnosť týka, a čo konkrétne sťažovateľ sleduje a požaduje. Podmienkou na objektívne vybavenie Sťažností je uvedenie identifikačných údajov, udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov a v prípade, ak sa Sťažnosť týka tretej osoby, tak aj písomný súhlas tretej osoby s vybavením Sťažnosti.Pre správnu identifikáciu odosielajúceho musí podanie obsahovať: meno, priezvisko, adresu a prípadne aj telefónny alebo e-mailový kontakt na odosielateľa.

Podmienkou na objektívne vybavenie sťažnosti je uvedenie identifikačných údajov, udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov a v prípade, ak sa sťažnosť týka tretej osoby, tak aj písomný súhlas tretej osoby s vybavením sťažnosti. V prípade, ak z obsahu sťažnosti vyplýva, že súvisí s poskytovaním Zdravotnej starostlivosti tretej osobe a pri prešetrovaní bude potrebné nahliadať do Zdravotnej dokumentácie tretej osoby, je potrebné doložiť oprávnenie konať v mene tretej osoby a to na základe plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom.

V prípade podania sťažnosti telefonicky alebo e - mailom, ktorý nie je vybavený elektronickým podpisom, je prijímateľ bezodkladne povinný vyžiadať aj jej písomné znenie, ktoré bude doručené organizácii do 5 pracovných dní od obdržania výzvy sťažovateľom. Sťažnosť podaná na meno zamestnanca organizácie sa považuje za sťažnosť podanú na organizáciu.

Každá podaná sťažnosť je úsekom sekretariátu riadne zaevidovaná, prešetrená, vybavená a sťažovateľ je v zákonnej lehote informovaný o výsledku vybavenia sťažnosti.

Lehota na vybavenie sťažnosti: 

Naše zdravotné zariadenie sa snaží na sťažnosť reagovať v čo najkratšom čase, najneskôr však do 60 pracovných dní, pričom lehota začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia podnetu. Ak je Sťažnosť náročná môže vedenie spoločnosti Nemocnica AGEL Zlaté Moravce lehotu predĺžiť o ďalších 30 pracovných dní. Sťažovateľovi túto skutočnosť oznamuje písomne s uvedením dôvodu predĺženia lehoty.  

Oznámenie o výsledku sťažnosti:    

 • sťažnosť je vybavená odoslaním písomného oznámenia výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi, 
 • v oznámení sa uvedie, či sťažnosť je opodstatnená, alebo neopodstatnená. Ak má sťažnosť viacero častí, oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti obsahuje výsledok prešetrenia každej z nich. Sťažnosť zložená z viacerých častí je vyhodnotená ako opodstatnená, ak aspoň jedna z jej častí je opodstatnená,
 • ak je sťažnosť opodstatnená, v oznámení sa uvedie, že sa sťažnosť prešetrovala, boli uložené povinnosti podľa § 19 ods. 1 písm. i)

Sťažovateľ nemusí byť spokojný s tým, ako bola Sťažnosť vybavená. V takomto prípade má právo obrátiť sa na nadriadený orgán poskytovateľa Zdravotnej starostlivosti alebo na inštitúciu, ktorá sleduje dodržiavanie ľudských práv:

AGEL SK a.s., Palisády 56, 811 06 Bratislava
MZ SR – Odbor kontroly, vládneho auditu a sťažností, Limbová 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava37
Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku, Baštová 5, 811 03 Bratislava