Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

037/ 6905 111

O nemocnici

Perioperačná starostlivosť - kroky na kontrolu, uchovanie a zveľadenie zdravia v súvislosti s operáciou

15.2.2024

Perioperačná starostlivosť je komplexný proces, ktorý zahŕňa rôzne aspekty starostlivosti s cieľom zaistiť bezpečnosť a pohodu pre pacienta počas celej chirurgickej procedúry v niekoľkých fázach. Jednoducho povedané, ide o starostlivosťou o pacienta pred operáciou, počas operačného zákroku a bezprostredne po ňom. Práve 15. február je venovaný tejto „špeciálnej“ ošetrovateľskej starostlivosti.

Počas priebežnej hodnotiacej fázy lekársky personál hodnotí zdravotný stav pacienta a jeho schopnosť podstúpiť chirurgický zákrok, zároveň vyhodnocuje riziká, komplikácie a rozhoduje sa o vhodnosti chirurgického zákroku. V prípravnej fáze pacienta pripraví na operáciu - vykonáva kroky, vrátane vyšetrení a laboratórnych testov, vedúce k podaniu anestézie. Pacient vypíše informovaný súhlas o priebehu zákroku, možných rizikách a postupe rehabilitácie. „Hlavnou náplňou ošetrovateľskej starostlivosti v predoperačnom období je prijatie, všeobecné a špeciálne predoperačné posúdenie a najmä príprava pacienta na predoperačný zákrok s cieľom vytvoriť podmienky pre optimálny intraoperačný a predoperačný  priebeh u konkrétneho pacienta,“ hovorí námestníčka úseku ošetrovateľskej starostlivosti Nemocnice AGEL Zlaté Moravce Mgr. Beáta Králiková. Existuje niekoľko typov predoperačnej prípravy, ktoré sa navzájom prelínajú.

Počas operácie, po zabezpečení bezpečnej anestézie, sa sleduje vitálny status pacienta. Operatér vykonáva zákrok, pričom sestra alebo lekár asistuje a monitoruje pacienta. „Z telesného hľadiska je operácia spojená s určitou záťažou, nebezpečenstvom a je rizikom pre každého pacienta. Hovoríme o tzv. operačnom riziku, ktorého hlavná podstata je v riziku vzniku závažných intraoperačných a pooperačných komplikácii,“ vysvetľuje Mgr. Králiková.

Bezprostredná pooperačná starostlivosť predstavuje starostlivosť v prvej hodine po operácii, kedy je jedinec ohrozený vážnymi komplikáciami vyplývajúcimi najmä z účinkov celkovej anestézie. Táto fáza, až do návratu obranných reflexov spontánneho dýchania a stabilizácie krvného obehu, by mala byť zabezpečená ešte na operačnej sále alebo „dospávacej“ izbe anestéziológom a anestéziologickou sestrou.

Poslednou fázou je fáza rehabilitácie a následnej kontrolnej starostlivosti. Pacient je sledovaný a poskytuje sa mu potrebná podpora počas rekonvalescencie. „V prípade potreby, najmä po traumatologických a ortopedických operáciách, pacient častokrát podstupuje rehabilitačnú starostlivosť,“ uzatvára námestníčka.

Všetky tieto fázy perioperačnej starostlivosti vyžadujú úzku spoluprácu medzi chirurgmi, anestéziológmi, sestrami a ďalším lekárskym personálom s cieľom zabezpečiť bezpečný a účinný priebeh chirurgického zákroku a optimálnu rehabilitáciu pacienta.

Späť