Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

Zmeny v Nemocnici Zlaté Moravce

21.2.2018

Prioritou Nemocnice Zlaté Moravce a.s., člen skupiny AGEL, bolo v roku 2017 predovšetkým vytvoriť si pozíciu stabilného poskytovateľa zdravotnej spoločnosti s cieľom zachovania kvalitnej a komplexnej zdravotnej starostlivo¬sti v regióne a neustáleho modernizovania prístrojovej techniky v zariadení.

V minulom roku vedenie nemocnice venovalo hlavnú pozornosť prijímaniu a realizovaniu opatrení na ekonomickú stabilizáciu s cieľom vyrovnaného hospodárskeho výsledku s ambíciou naštartovania nemocnice k postupnej ziskovosti a prechodu do rozvojových programov. S týmto cieľom prebiehali aj racionalizačné opatrenia a reštrukturalizácia nemocnice.

Rok 2017 z pohľadu etablovania zlatomoraveckej nemocnice v odbornej a pacientskej verejnosti sa považuje za veľmi úspešný. Nemocnica svojim zamestnaneckým potenciálom plní základné a najdôležitejšie poslanie, a to je nepretržite zabezpečovať liečebno-diagnostickú a ošetrovateľskú starostlivosť pacientom zlatomoraveckého regiónu na úrovni súčasných poznatkov lekárskych a humanitných vied v podmienkach slovenského zdravotníctva. Významným rysom nemocnice je komplexnosť diagnostiky a liečby.

Prístrojová technika je modernizovaná v rámci finančných možností. Dlhodobá a kontinuálna snaha vedenia nemocnice o stabilizáciu ekonomickej situácie, zlepšenie podmienok pre pacientov a pracovných podmienok pre zamestnancov je procesom, ktorý si ešte vyžiada veľa úsilia a finančných prostriedkov. Aj v súčasných podmienkach kvalifikovaní odborníci a špecialisti, spolu s erudovaným ošetrovateľským personálom a nezdravotníckymi zamestnancami, vyvíjajú maximálnu snahu, ktorej cieľom je kvalitný liečebný proces a spokojný pacient. Podnikateľským cieľom manažmentu nemocnice je vytvoriť moderné centrum poskytujúce kvalitné a komplexné zdravotnícke služby, uspokojujúce zdravotné potreby obyvateľov a návštevníkov celého regiónu.

Vízie v roku 2018 má nemocnica pomerne rozsiahle, od rozšírenia výkonov jednodňovej ambulantnej starostlivosti (JAS) v odbore všeobecnej chirurgie tj. traumatológie, cievnej chirurgie, ortopédie, cez stabilizáciu personálnej situácie lekárov a stredného zdravotného personálu, dopĺňanie prístrojového  vybavenia  s cieľom zdokonaľovania zdravotnej starostlivosti. V budúcom roku by sa mala realizovať kúpa  centrálneho monitorovacieho systému, dôraz budeme klásť na dodržiavanie hygienicko – epidemiologických štandardov s cieľom znížiť výskyt nozokomiálnych nákaz(nemocničných ochorení).“ hovorí riaditeľka nemocnice Ing. Marta Eckhardtová, MPH a ďalej dodala, že „propagácia v budovaní základného pozitívneho povedomia o nemocnici medzi širokou laickou ako aj odbornou verejnosťou je samozrejmosťou.“

Jednou z prvých investícií nemocnice bola modernizácia priestorov stravovacej prevádzky. Obnova jedálne sa uskutočnila v spolupráci s firmou, ktorá zabezpečuje stravovanie pre pacientov a zamestnancov nemocnice. V rámci rekonštrukcie došlo k úprave povrchov stien, bol zakúpený nový nábytok a jedálenský servis.  Rozšírila sa ponuka a kvalita jedál, pričom majú zamestnanci na výber z troch jedál a dvoch rôznych druhov polievok.  Bol zavedený nový systém vydávania stravy pre pacientov, ktorý vo veľkej miere prispeje k efektívnemu procesu podávania jedál.

Veľkým investičným zámerom akcionárov nemocnice bola výstavba moderného tepelného hospodárstva s cieľom výrazného zníženia nákladov na spotrebu plynu, tepelných strát, zvýšenej dodávky tepla a teplej vody ako aj nákladov na prevádzku kotolne. Nezávislý prevádzkový zdroj tepla pre vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody, ktorý bol v kotolni nainštalovaný, zabezpečil bezproblémový chod nemocnice a   pozitívne ovplyvnil jej hospodársky výsledok. Nové technológie umožnili diaľkový centrálny dohľad nad prevádzkou kotolne a zároveň prehľad o spotrebe plynu a vyrobeného tepla. Väčšinový vlastník Nemocnice Zlaté Moravce a.s., spoločnosť AGEL SK a.s., do celkovej rekonštrukcie tepelného hospodárstva investoval takmer 400 000,00 eur. Slávnostne otvorenie zrekonštruovaných priestorov tepelného hospodárstva a prehliadka priestorov sa konala na sklonku zimy 21. februára.

 V oblasti laboratórnej diagnostiky bolo ďalším najväčším krokom zlatomoraveckej nemocnice obstaranie dvoch nových analyzátorov pre oddelenie klinickej biochémie a hematológie, ktoré sú  jednými z najnovších z rady vysokovýkonných  analyzátorov. Pracovisko klinickej biochémie a hematológie a transfúziológie nimi zvýšilo užívateľský komfort, analytické možnosti a nadštandardný počet vyšetrení za hodinu. Taktiež prostredníctvom nich znížili i celkové náklady na prevádzku. Prístroje celkovo rozšírili a zvýšili úroveň vyšetrení a diagnostiku ochorení pacienta. Zároveň sa nimi otvorili nové možnosti pre súčasné používané testy, ale aj pre nové testy do budúcnosti.

Pre pacientov oddelenia anestézie a intenzívnej medicíny (OAIM) bol zakúpený nový anestéziologický prístroj za viac ako 15 000 tisíc eur. Pacienti chirurgického oddelenia jednoducho a komfortne privolajú zdravotný personál pomocou nového dorozumievacieho zariadenia za takmer 3500 eur. 

Na sklonku roka nemocnica začala s výkonom rozsiahlej rekonštrukcie radiologického pracoviska. Investícia by mala presiahnúť 50 000 eur. Zrekonštruované pracovisko by malo byť byť v prevádzke na jar 2018. Svoj štandard a kvalitu poskytovaných služieb na tomto kľúčovom pracovisku nemocnica zvýši obmenou a obnovou prístrojového vybavenia.

Do zdravotníckeho zariadenia by mali pribudnúť dva sonografické prístroje v hodnote takmer za 47 000 eur a dva rádiologické prístroje za viac ako 177 000 eur, z čoho jeden je rtg prístroj s C-ramenom.  Druhé zariadenie je digitály RTG doplnený systémom pre archiváciu obrazu a komunikáciu PACS, ktorý pozostáva z hardvérového a softvérového vybavenia.  Kúpa uvedeného RTG prístroja vrátane PASC-u je výrazným posunom oddelenia na úroveň moderných zdravotných zariadení. Umožňuje archiváciu, prenos, zobrazovanie a tlač digitálnych diagnostických obrázkov prostredníctvom špeciálnych monitorov s veľmi vysokým rozlíšením, na ktorých je možné kvalitne diagnostikovať. Systém zaručene zníži náklady na prevádzku a materiál, ktorými sú rtg filmy a rtg chémia. Nový prístroj s C-ramenom, ktorý je umiestnený priestoroch centrálnych operačných sál, je vhodný pre ortopédiu, gastroenterológiu a traumatológiu. Nemocnica ho využíva prevažne na traumatologické operačné zákroky. I týmto postupnými krokmi si nemocnica zvyšuje štandard poskytovaných zdravotných služieb pre pacientov regiónu.

V oblasti informačných technológií zvýšila nemocnica komfort svojim zamestnancom zakúpením 46 kusov počítačov s najnovšími operačnými systémami.  Do zdravotníckeho zariadenia pribudlo 21 kusov monitorov, obstaral sa záložny server ako aj elektronický vrátnik, ktorým sa automaticky uzamykajú a odomykajú dvere budov po návštevných hodinách nemocnice. V nemalej miere sa investovalo do prechodu na DRG a eZdravie. Nemocnica zakúpila i nové programové vybavenie nemocničného informačného systému za takmer 6 000 eur.   

Zlatomoravecká nemocnica v uplynulom roku hospitalizovala 3 410 pacientov, z toho 2 913 akútnych a 497 plánovaných pacientov. Z celkových ukončených hospitalizácii zaznamenala 1 862 hospitalizácií žien a 1 548 mužov. Ambulantne ošetrených klientov bolo viac ako 20-tisíc. Celkový počet operačných výkonov v roku 2017 skončil na čísle 758. Najčastejšími operačnými zákrokmi u pacientov sú výkony všeobecnej chirurgie ako laparoskopicá cholecystectomia, appendectomia, herioplastika, perforácia žalúdka  a adheziolýza.

Nemocnica Zlaté Moravce patrí do západného klastra skupiny AGEL. Ten združuje komárňanskú, levickú a zlatomoraveckú nemocnicu. Riaditeľ západného klastra Mgr. Miroslav Jaška vidí úspešné napredovanie zdravotníckeho zariadenia vo svetle vzájomnej spolupráce so zjednoteným cieľom.  „Poďakovanie patrí i členom predstavenstva a členom dozornej rady Nemocnice Zlaté Moravce a.s. za obetavosť a pracovné úsilie pri všetkých činnostiach potrebných pri tvorbe a realizácii vízií spoločnosti a  predovšetkým vedeniu Mesta Zlaté Moravce za doterajšiu veľmi úspešnú a ústretovú spoluprácu a korektné vzťahy ako aj všetkým, ktorí sa pričinili k úspešnému začleneniu novej obchodnej spoločnosti skupiny AGEL na konkurenčný trh poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a za vytvorenie zázemia silného a stabilného zamestnávateľa. Zároveň verí, že všetci vzájomne budú v nadchádzajúcom roku spoločne rozvíjať dobré meno Nemocnice Zlaté Moravce a.s. a urobia z nej výnimočného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v regióne.“ vyjadril predseda predstavenstva nemocnice Mgr. Miroslav Jaška. Prízvukuje však, že „v prvom rade patrí poďakovanie všetkým zamestnancom nemocnice, ktorí svojim profesionálnym prístupom napomáhali ku tomu, aby spoločne vytvorili pre pacienta miesto, kde jeho liečebný proces bude prebiehať bezproblémovo a k jeho úplnej spokojnosti.

Nemocnica k dnešnému dňu poskytuje zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov okresu Zlaté Moravce s hraničnými obcami okresov Nitra a Levice.

Späť